Dokumenty

Pravidlá iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy platné od 1. 7. 2014.
Od 1. 7 2014 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové protokoly pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a deti.

Dôležitým kritériom preskripcie nutričnej podpory u dospelých pacientov je dokázaná malnutrícia, potvrdená podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti.

Plná enterálna výživa sa indikuje v prípade aplikácie nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou, alebo chirurgickou gastrostómiou, alebo jejunostómiou; preskripcia sa realizuje najviac na 31 dní; hradená liečba si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne pokiaľ je indikovaná v súlade s aktuálnym znením preskripčných, indikačných a množstvových limitov.

Štúdie:

1. Vivomixx

2. Medidrink